Badania struktury wynagrodzeń według zawodów GUS Z-12.

W tym roku przypada termin badania struktury wynagrodzeń według zawodów przeprowadzany przez GUS. W celu ułatwienia przeprowadzenia badania i weryfikacji danych GUS opublikował program Z12, który można pobrać ze strony GUS

http://form.stat.gov.pl/formularze/2021/offline/Z-12/

Program ten umożliwia import danych z systemów zewnętrznych.

W celu ułatwienia realizacji obowiązku sprawozdawczego przez użytkowników programu WAPRO Gang dodano opcję „Eksport Z12” umożliwiającą przygotowanie pliku z danymi dla programu GUS Z12. Opcje tą w programie można znaleźć w menu „Operacje -> Inne operacje”.

Aby przygotowanie sprawozdania Z12 za pomocą obu programów przebiegło sprawnie należy zanotować czas potrzebny na przygotowanie sprawozdania i czas wypełnienia sprawozdania i zwrócić uwagę na następujące sprawy.

1. Przed eksportem danych należy zweryfikować kody stanowisk pracowników. Ułatwieniem może być raport „Wydruk prac. zatrudnionych w okresie wg grup zawod”, który zrobiony za okres 1/2022 do 12/2022 poinformuje o brakach kodów stanowisk dla pracowników. Ułatwi też ewentualną weryfikację poprawności kodu stanowisk. Dane w słowniku „Stanowiska w zakładzie” można poprawić za pomocą opcji administratora „Słowniki” lub poprzez kartotekę angaży dowolnego pracownika. Ewentualne błędy w stanowiskach w pliku z danymi uniemożliwiają jego import do programu Z12.

2. Przed eksportem danych należy sprawdzić oraz ewentualnie ustawić kodowanie polskich znaków w opcji „Konfiguracja -> Drukarki tekstowe”. Można wybrać dowolne ustawienie polskich znaków za wyjątkiem „Mazovia”. Podczas importu danych do programu Z12 należy wybrać kodowanie znaków równoważne programowi WAPRO Gang (Latin2=IBM852, ISO 8859-2=ISO-8859-2, Windows=windows 1250).

3. Zakładając jednostkę sprawozdawczą w programie Z-12 należy zaznaczyć, że import będzie dotyczył wszystkich pracowników, a nie tylko wylosowanych. W przypadku błędnego ustawienia program Z12 zgłosi błąd braku danych w polu B1 podczas importu pliku. W takim przypadku należy usunąć z programu Z12 jednostkę sprawozdawczą i dodać ją jeszcze raz z prawidłowym ustawieniem.

Po tych przygotowaniach korzystając z opcji „Eksport Z12” i podając jako okres „10/2022” w katalogu „Pliki programu WAPRO Gang” tworzony jest plik z danymi pod nazwą z12.txt.

Plik ten należy zaimportować do programu z12, poprawić lub opisać ewentualne błędy, przeprowadzić losowanie, ponownie poprawić lub opisać błędy i wysyłać sprawozdanie do GUS.

https://cs.stat.gov.pl/

Image