Wapro GANG - Aktualizacja deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i RCA (2)

W opublikowanej aktualizacji dot. formularzy rozliczeniowych ZUS DRA i ZUS RCA dodaliśmy możliwość rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dla form opodatkowania – Ryczałt ewidencjonowany, podatek liniowy i skala podatkowa. W tym celu w pierwszej części aktualizacji wydanej 16.05.2023 zostało udostępnione okno „Roczne rozliczenie składki zdrowotnej”.

Pojawi się ono podczas generowania miesięcznej deklaracji rozliczeniowej dla osób, które w kartotece „Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne właścicieli”, będą posiadały wpis z datą wcześniejszą niż 25.02.2022 i wybraną formą opodatkowania, która wymaga rocznego rozliczenia przez ZUS.

Druga część aktualizacji opublikowana 18.05.2023, dodała automatyczne wypełnianie tego okna na podstawie danych zgromadzonych w programie WAPRO Gang.

Z racji na złożoność możliwości i wielu kombinacji rozliczeń składki zdrowotnej, WAPRO Gang automatycznie wypełnia okno dla przypadków:

  • Jeżeli przez cały 2022 i od początku 2023 była stosowana jedna i ta sama forma opodatkowania
  • Jeżeli przez cały 2022 rok była jedna forma opodatkowania, natomiast od stycznia 2023, nastąpiła zmiana formy opodatkowania(zmiana formy opodatkowania sprawdzana jest na podstawie kartoteki „Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne właścicieli” – wymagany jest wpis z datą 01.01.2023 lub późniejszą.)
  • Jeżeli nastąpiła zmiana formy opodatkowania od 01.07.2022 roku, z ryczałtu na skalę podatkową zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Program pierwszą połowę roku rozliczy dla ryczałtu, natomiast pozostałą część roku jako skala podatkowa.

Wapro Gang automatycznie nie wypełni okna, jeżeli działalność została rozpoczęta w styczniu 2023 i formą opodatkowania jest podatek liniowy lub skala podatkowa, tzw. „Jednomiesięczny okres składkowy”, dla którego ZUS wymaga rozliczenia rocznego za 2022 rok.

Również w przypadku, gdy na oknie „Rozliczenie roczne ZUS” zostanie zaznaczona opcja „Zmiana formy opodatkowania od stycznia 2022 roku”, czyli rozliczenie roczne składki zdrowotnej jak dla skali podatkowej, pomimo opłacania składek przez cały 2022 rok, będąc na ryczałcie lub podatku liniowym (art. 14–15 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265, z późn. zm.)), żadne dane nie zostaną wyliczone i uzupełnione.

Image