enova365 - nowa wersja numer 2005

Szanowni Państwo,

W dniu 3 czerwca 2020 została opublikowana wersja 2005.0.0 enova365, która zawiera szereg zmian m.in. w module Kadry Płace zmiany aktualizacji wskaźników, wyliczenia kwoty wolnej dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych, w czasie zawieszenia opłacania składek ZUS. W modułach Księgowych zaktualizowano odsetki od 29 maja 2020 roku oraz wprowadzono naliczanie odsetek podatkowych zgodnie z Art. 54. § 1. pkt 5 oraz Art. 63. § 1 Ordynacji podatkowej.

Moduł Kadry i Płace:

 • Zaktualizowano wskaźniki:

  • Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki - koronawirus (dni), który obecnie wynosi 109 dni;
  • Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki - koronawirus (dni), który obecnie wynosi: 95 dni;
  • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020...30.06.2020.
 • Zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 1 czerwca 2020:

  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów
  • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy
 • Zmieniono wyliczenie kwoty wolnej dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych, w czasie zawieszenia opłacania składek ZUS.

 • Umożliwiono podwyższenie kwoty wolnej od zajęć o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu, na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 • Umożliwiono wybór sposobu wyrównania do płacy minimalnej, w przypadku wystąpienia wynagrodzenia postojowego.

 • Oprogramowano przedłużenie okresów orzeczenia o rencie, w związku z ustawą z dnia 31.03.2020 dotyczącą zwalczania COVID-19.

 • Na podstawie wytycznych z PFRON zmieniono sposób wyliczania kosztów płacy na załączniku INF-D-P do deklaracji WND w przypadku częściowego bądź całkowitego zwolnienia ze składek ZUS.

 • Umożliwiono ustawienie w konfiguracji programu po jakim kursie mają być przeliczane elementy w różnych walutach w podstawie urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu za urlop. Dodatkowo dodano możliwość wskazania w algorytmie elementu, po jakim kursie mają być przeliczane elementy wchodzące do podstawy urlopu/ekwiwalentu.

 • Na deklaracji Rozliczenie składek PPK za dany miesiąc umożliwiono wliczenie korekt składek PPK naliczonych na wypłatach z datą kolejnego miesiąca, nie później niż na dzień przygotowania deklaracji PPK.

Moduł Kasa:

 • Kontrolę odsetek maksymalnych ograniczono do naliczania odsetek w trybach: Indywidualne, Ustawowe + Indywidualne, Wskazane. W pozostałych trybach naliczania not odsetkowych weryfikator nie jest uruchamiany.

 • Zaktualizowano odsetki od 29 maja 2020.

 • Umożliwiono naliczanie odsetek podatkowych zgodnie z Art. 54. § 1. pkt 5 oraz Art. 63. § 1 Ordynacji podatkowej. Nowa funkcjonalność składa się z nowych parametrów konfiguracyjnych oraz rozbudowy mechanizmów naliczania odsetek o wybór wariantu naliczania z użyciem stopy odsetek podatkowych.

 • Na kartotece podmiotu KAS - Krajowa Administracja Skarbowa dodano dane adresowe. Informacja o adresie przenoszona jest na przelewy generowane na podmiot KAS.

Moduł Księgowość:

 • Zaktualizowano struktury JPK_V7M i JPK_V7K zgodnie z wzorami opublikowanymi 8 maja 2020 na ePUAP.

 • Poszerzono zakres informacji na formularzu JPK_VAT w części Ogólne.

 • Poszerzono zakres informacji przenoszonych przez funkcję Eksport do księgowości o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów niezbędnych do poprawnego utworzenia pliku JPK_V7M/V7K.

 • Poszerzono zakres informacji importowanych z arkuszy Excel o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów niezbędnych do poprawnego utworzenia pliku JPK_V7M/JPK_V7K.

 • Umożliwiono wpisanie do KPIR kosztów z dokumentu Delegacja PWS jako kosztów działalności badawczo-rozwojowej (kolumna 16).

 

Wszystkie szczegóły można znaleźć w zakładce aktualnych wersjach systemu enova365.